niedziela, 29 marca 2015

CZUŁOŚĆ I UWAGA / Tenderness and care


Kochani, dziś chciałabym podzielić się z Wami tą piękną starą pocztówką- reprodukcją obrazu Lucasa Cranacha: "Chrystus błogosławiący dzieci". Udało mi się ją znaleźć w antykwariacie on-line i natychmiast ją zakupiłam, ponieważ głęboko poruszyła moje serce.

Mam wiele refleksji na temat tej kartki, jednak chciałabym zwrócić uwagę szczególnie na dwie rzeczy: na czułość Jezusa oraz Jego zaangażowanie i uwagę jaką poświęca tym kobietom i dzieciom. Czułość...Jego dotyk, bliskość, intymność oraz nagość tych dzieci symbolizująca niewinność jaką posiadali także pierwsi rodzice w Raju, kiedy byli nadzy przed sobą i przed Bogiem i mogli się cieszyć Jego dotykiem. Uwaga...w lewym rogu widzimy uczniów, którzy zostali zganieni przez Chrystusa za to, że zabraniali kobietom i dzieciom zbliżyć się do Niego. Jezus jednak wbrew poglądom panującym w Jego czasach i niestety nierzadko również współcześnie, nie uważa kobiety i dzieci oraz ich potrzeby za mniej ważne. Poświęca im troskę i uwagę, jest cały dla nich. To dla mnie bardzo inspirująca myśl, kiedy uświadamiam sobie że właściwie w świecie nic nie znaczę i czasami jestem bezsilna wobec różnych przeciwności.

Jako ciekawostkę dodam, że istnieje kilka wersji tego obrazu. Namalowane za pomocą pięknych, intensywnych kolorów są w rzeczywistości o wiele ładniejsze niż przedstawiona tu reprodukcja.


Beloved, today I'd like to share with you this beautiful old postcard- a reproduction of  Lucas Cranach's painting: "Christ blessing the children". I came across it at an on-line second-hand bookshop and I bought it straight away because it deeply moved my heart.

I've got so many thoughts about the card. However, let me particularly draw your attention to two things: Jesus' tenderness and His care for these women and children, the fact how seriously He treats them. Tenderness...His touch, closeness, intimacy as well as bareness of the children symbolizing innocence that was cherished also by the first man and woman in the paradise who were naked before each other and before God and  enjoyed feeling His touch. Care...in the left upper corner we can see some of the disciples who were rebuked by Christ for barring women and children from approaching Him. Jesus, contrary to the views held at His times (and sadly often today) doesn't consider women and children and their needs as less important. He gives them His undivided attention and care. He is all for them. It's a very inspiring thought for me whenever I realize that I mean nothing in the world and when I'm overcome by different hardships.

What is interesting, there are a few versions of the painting. Painted  in beautiful, intense shades, they are far more delightful than the above reproduction.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz